دریافت رمز نصب نرم افزار های رایگان

نحوه فعالسازی نرم افزار انبارداری رادیکال - نسخه رایگان

بعد از دانلود فایل نصبی نرم افزار انبارداری رادیکال ، آنرا اجرا نمائید . برای دریافت رمز باید کد 207 را به شماره همراه 09011270998 ارسال نمائید تا رمز نصب برنامه در کمتر از ده دقیقه برای شما ارسال شود.

نحوه فعالسازی نرم افزار پرسنلی رادیکال - نسخه رایگان

بعد از دانلود فایل نصبی نرم افزار پرسنلی رادیکال ، آنرا اجرا نمائید . برای دریافت رمز باید کد 208 را به شماره همراه 09011270998 ارسال نمائید تا رمز نصب برنامه در کمتر از ده دقیقه برای شما ارسال شود.

نحوه فعالسازی نرم افزار کلمات و معانی رادیکال - نسخه رایگان

بعد از دانلود فایل نصبی نرم افزار کلمات و معانی رادیکال ، آنرا اجرا نمائید . برای دریافت رمز باید کد 209 را به شماره همراه 09011270998 ارسال نمائید تا رمز نصب برنامه در کمتر از ده دقیقه برای شما ارسال شود.

نحوه فعالسازی نرم افزار حضور و غیاب رادیکال - نسخه رایگان

بعد از دانلود فایل نصبی نرم افزار حضور و غیاب رادیکال ، آنرا اجرا نمائید . برای دریافت رمز باید کد 210 را به شماره همراه 09011270998 ارسال نمائید تا رمز نصب برنامه در کمتر از ده دقیقه برای شما ارسال شود.