سیستم ERP - بازرگانی

سيستم جامع مديريت بازرگاني پرسیس رای‎بین شامل مديريت امور قراردادها، خريدوگزارشات خرید، فروش و گزارشات فروش واردات، صادرات، حسابداری خرید و واردات، حسابداری فروش وصادرات و غیره می شود.